(+84) 255 3620055

dqs@dqsy.vn
Khu công nghiệp phía Đông khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Chứng nhận ISO

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của tổ chức BSI

Tháng 9, năm 2011:

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp - OHSAS 18001:2007 của tổ chức ISC

Tháng 3 năm 2013 (Cấp lại tháng 4 năm 2016)

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường - ISO 14001:2004 của tổ chức ISC

Tháng 3, năm 2013 (Cấp lại tháng 4 năm 2016)