TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY DUNG QUẤT

 
Thông báo
 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY DUNG QUẤT

MST: 4300338693

                        

Số:       /DQS-KHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 3  năm 2017

 

I.         TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

1.             Sản phẩm chủ yếu:

-                Về các sản phẩm đóng mới:

+       DQS đã hoàn thiện đóng mới, hoán cải và bàn giao Sà lan nhà ở VSP 06 cho Liên doanh Việt Nga VietsovPetro (VSP) vào tháng 03/2016.

+       Tiếp tục thực hiện dự án đóng mới 02 tàu dịch vụ.

+       DQS cũng đã ký hợp đồng đóng mới và hoàn thành 01 tàu kéo- Lai dắt với chủ tàu Công ty Khoa Linh trong tháng 12/2016, ký hợp đồng đóng mới 01 tàu LPG 1.200 m3 với chủ tàu Công ty Việt Xuân Mới trong tháng 10/2016, hiện tàu này đang được triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong 8,5 tháng.

-                Về các sản phẩm sửa chữa và sản phẩm khác:

+       DQS đã hoàn thiện sửa chữa và bàn giao các tàu Trường Sa, tàu Hoàng Sa, tàu VSP-02 cho Liên doanh Việt Nga VietsovPetro (VSP), tàu Apollo Pacific (lần 1, lần 2), tàu Gas Sellan, tàu Oceanus 9 cho Công ty Nhật Việt; tàu Hercules cho PSM, tàu PV Trans Dragon cho PV Trans Vũng Tàu, sửa chữa tàu PTSC 04 cho PTSC Quảng Ngãi, tàu Petrolimex 6 cho Petrolimex, giàn tự nâng Liftboat cho Triyard, gia công chế tạo hệ thống Dầm và gối đỡ dầm cho Nhà máy Đường Quảng Ngãi, gia công chi tiết cho Công ty OGS, … và hiện đang triển khai thi công tàu Côn Sơn cho VSP.

+       Cung cấp nhân sự hỗ trợ kỹ thuật cho PV Shipyard trong quá trình hoàn thiện dự án giàn Tam Đảo 05.

2.             Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016

 

TT

Các chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch

1

Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu

 

 

 

Sản phẩm đóng mới và hoán cải

Tỷ đồng

289,38

1.1

Hoán cải Sà lan 18K

Tỷ đồng

88,83

1.2

Đóng mới 02 tàu dịch vụ đa năng AHTS cho Vietsovpetro

Tỷ đồng

185,21

1.3

Đóng mới 01 tàu gas LPG 1.200 m3

Tỷ đồng

12,96

1.4

Đóng mới tàu kéo lai dắt

Tỷ đồng

2,39

 

Sản phẩm sửa chữa

Tỷ đồng

98,51

1.5

Sửa chữa bảo dưỡng tàu VSP-01 của VSP

Tỷ đồng

2,70

1.6

Sửa chữa định kỳ tàu VSP-02 của VSP

Tỷ đồng

1,01

1.7

Sửa chữa tàu Hoàng Sa đầu bến

Tỷ đồng

5,76

1.8

Sửa chữa đầu bến tàu Trường Sa của VSP

Tỷ đồng

12,32

1.9

Sửa chữa tàu Côn Sơn của VSP

Tỷ đồng

12,81

1.10

Sửa chữa dock tàu Trường Sa của VSP

Tỷ đồng

(1,88)

1.11

Sửa chữatàu Chí Linh (phần súc rửa ở Vũng Tàu)

Tỷ đồng

10,54

1.12

Sửa chữa trung gian Sà lan Vietsovpetro-05

Tỷ đồng

(0,06)

1.13

Sửa chữa dock tàu Hercules

Tỷ đồng

18,56

1.14

Sửa chữa giàn khoan Liftboat cho Triyard

Tỷ đồng

2,92

1.15

Sửa chữa dock tàu Oceanus 9

Tỷ đồng

0,87

1.16

Sửa chữa tàu Apollo pacific

Tỷ đồng

0,41

1.17

Sửa chữa tàu Apollo (2)

Tỷ đồng

1,33

1.18

Sửa chữa tàu PVT Dragon

Tỷ đồng

4,91

1.19

Sửa chữa tàu Gas Sellan

Tỷ đồng

3,39

1.20

Sửa chữa tàu PTSC 04

Tỷ đồng

0,62

1.21

Sửa chữa tàu Potrolimex 06

Tỷ đồng

10,67

1.22

Sửa chữa tàu Epic 9

Tỷ đồng

0,50

1.23

Các sản phẩm khác

Tỷ đồng

11,12

1.24

Doanh thu khác

Tỷ đồng

48,61

2

Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích

Tỷ đồng

0

3

Doanh thu

Tỷ đồng

436,50

4

Chi phí

Tỷ đồng

557,58

5

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

(121,08)

6

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

20,95

7

Kim ngạch suất khẩu

Tỷ đồng

0

I.         KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

1.            Kế hoạch hoạt động SXKD

1.1       Về sản xuất:

-               Tập trung giải quyết triệt để các tồn tại vướng mắc về công tác thiết kế, thi công cũng như công tác điều hành các dự án hai tàu dịch vụ AHTS, ..; Tập trung xử lý các vướng mắc và huy động mọi nguồn lực để hoàn thành và bàn giao hai tàu này vào cuối năm 2017.

-               Hoàn thành thi công và bàn giao tàu LPG 1.200 m3 cho Chủ đầu tư Việt Xuân Mới trong năm 2017.

-               Hoàn thành việc sửa chữa tàu Côn Sơn và bàn giao cho VSP vào cuối tháng 02/2017; tàu Epic 8 và Epic 9 cho F-Gas trong tháng 02/2017.

-               Tiếp nhận và sửa chữa tàu Petrolimex 18 trong tháng 03/2017, FPSO Chí Linh vào tháng 07/2017 và bàn giao cho VSP vào tháng 12/2017.

-               Trong trường hợp trúng thầu, DQS sẽ cùng đối tác triển khai thực hiện một số gói thầu Bảo dưỡng Nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) TA3.

1.2       Về công tác thị trường:

-               Chú trọng công tác phát triển thị trường, củng cố bộ phận phát triển thị trường, nâng cao năng lực Marketing của Công ty, cử các cán bộ có năng lực chuyên môn, giỏi về ngoại ngữ tiếp cận và làm việc với các Chủ tàu để mở rộng tìm kiếm thêm công việc ở thị trường trong nước và nước ngoài nhằm bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động.

-               Tiếp tục duy trì mối quan hệ, chủ động liên hệ, nắm bắt kế hoạch năm 2017 của các đơn vị trong ngành như PVTrans, VSP, PTSC, … để kịp thời tham gia sửa chữa bảo dưỡng, đóng mới các loại tàu thuyền, phương tiện nổi cho các đơn vị trong ngành. Đồng thời mở rộng thêm các khách hàng ngoài ngành, từng bước tiếp cận, tham gia thị trường đóng mới, sửa chữa tàu quốc tế.

-               Xây dựng, mở rộng mạng lưới nhà cung cấp, nhà thầu có năng lực, uy tín, giá cả cạnh tranh để thực hiện thành công các dự án đóng mới sửa chữa của Công ty.

2.            Về công tác đầu tư :

-               Thực hiện công tác chuẩn bị và triển khai đầu tư các dự án/hạng mục: Hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn, mua sắm thiết bị phun sơn; Tiếp tục thi công sửa chữa khắc phục, bảo dưỡng các khu nhà làm việc, đặc biệt là các khu nhà xưởng, nhà kho ... để đảm bảo phục vụ công tác sản xuất của Công ty.

II.     CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1.            Về sản xuất:

-               Phối hợp với VSP/Koastal để giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác thiết kế để có thể đẩy mạnh triển khai thi công 02 tàu dịch vụ AHTS. Kiên quyết hoàn thành và bàn giao đúng hạn các dự án đóng mới, sửa chữa đang thi công tại Nhà máy, cụ thể dự án đóng mới 02 tàu AHTS, tàu LPG 1.200m3, tàu Côn Sơn.

-               Thực hiện tốt công tác chuẩn bị sản xuất, phục vụ sản xuất; Lập dự toán và kế hoạch thi công chi tiết các sản phẩm đã, đang và sẽ triển khai để trên cơ sở đó lập các kế hoạch chuẩn bị nguồn lực, vật lực tương ứng (kế hoạch cung cấp vật tư, tài chính, nhân lực, …); Đẩy nhanh tiến độ thi công và thường xuyên thực thi công tác kiểm tra, giám sát để có các điều chỉnh kịp thời, hoàn thành bàn giao sản phẩm đạt yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ thi công.

2.            Về thị trường:

-               Thị trường trong ngành:

+           Tranh thủ sự ủng hộ/hỗ trợ của PVN, của các đơn vị trong ngành như VSP, PV Trans, PTSC để ký được các Hợp đồng đóng mới sửa chữa. Cụ thể là các dự án: sửa chữa tàu Chí Linh, đóng mới 08 tàu kéo, tàu lai dắt cho PTSC, dự án đóng mới sà lan vận chuyển than 10.000 DWT với Chủ tàu PVTrans, các dự án sửa chữa định kỳ tàu thuyền, phương tiện nổi khác của VSP, PTSC, PVTrans.

+           Tiếp tục phối hợp với PVMS, Ban Kế hoạch, Ban QLĐT của PVN bám sát các dự án tiềm năng như: Cá Rồng Đỏ, Cá Voi Xanh, Lô B ...

-               Thị trường ngoài ngành, nước ngoài:

+           Tiếp tục chủ động xây dựng cơ chế phù hợp, tiếp cận, làm việc với các đơn vị ngoài ngành như Tổng công ty Xăng dầu Petrolimex, Vipco, Vitaco, Khai Nguyên, STS, Việt Xuân Mới,… để tìm kiếm cơ hội tham gia sửa chữa đội tàu vận tải xăng dầu, LPG, hàng rời cho năm 2017 và các năm tiếp theo.

+           Nâng cao năng lực Marketing của Công ty, cử các cán bộ có năng lực chuyên môn, giỏi về ngoại ngữ tiếp cận và làm việc với các Chủ tàu, môi giới nước ngoài để tìm kiếm các đơn hàng đóng mới sửa chữa nước ngoài.

+           Tiếp tục quảng bá hình ảnh, năng lực của DQS trong lĩnh vực đóng mới/sửa chữa tàu, giàn khoan và các phương tiện nổi đến các Chủ tàu trong nước và quốc tế. Đa dạng hóa các hình thức Marketing, tiếp cận khách hàng, không chỉ bó hẹp trong chủ tàu, chủ đầu tư mà còn mở rộng sang các công ty môi giới, các công ty quản lý tàu, các công ty thuê mua tài chính, ….

3.            Nâng cao hiệu quả công tác quản trị; năng lực cạnh tranh:

-               Nâng cao, cải thiện chất lượng quản trị, thi công để phấn đấu trong năm 2017 giành vị trí là Nhà máy đóng tàu số 1 tại Việt Nam về chất lượng, tiến độ thi công, đóng mới tàu thuyền, phương tiện nổi, coi đây là ưu tiên hàng đầu để nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty. Từng bước cắt giảm chi phí, tối ưu hóa sản xuất để giá thành dịch vụ của DQS dần tiệm cận với giá thị trường.

-               Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự; rà soát, sắp xếp, tinh giảm lao động trong bộ máy gián tiếp để phù hợp với mô hình quản trị mới tiên tiến, thực hiện tái cơ cấu nhân sự lần 2 với mục tiêu tiếp tục giảm lao động khâu gián tiếp, nâng cao hiệu quả công việc trong khâu này.

-               Rà soát, hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật; khắc phục, sửa chữa, bảo dưỡng các máy móc thiết bị ... để đáp ứng nhu cầu trả lương theo sản phẩm, khen thưởng kỷ luật theo năng suất lao động trong khu vực lao động trực tiếp nhằm nâng cao năng suất lao động.

-               Tiếp tục kiện toàn công tác quản lý dự án SX, công tác chuẩn bị sản xuất, tổ chức sản xuất, nâng cao năng xuất lao động, tận dụng/sử dụng tối đa vật tư tồn kho để thi công các sản phẩm.

-               Xây dựng, mở rộng mạng lưới nhà cung cấp, nhà thầu có năng lực, uy tín, giá cả cạnh tranh để thực hiện thành công các dự án đóng mới sửa chữa của Công ty.

-               Thực hiện tốt công tác thống kê, cập nhật số liệu để phục vụ công tác báo cáo và phân tích, đánh giá số liệu kế hoạch, hoạch định kế hoạch.

-               Duy trì, áp dụng hiệu quả và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008, OHSAS 18001:2007 và ISO 14001:2004.

-               Xây dựng văn hóa doanh nghiệp; nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng Cán bộ, nhân viên trong công việc, tăng giờ công hữu ích; xây dựng, duy trì sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, phòng ban, Nhà máy chế tạo.

4.            Về tài chính:

-               Đẩy nhanh công tác quyết toán các dự án sửa chữa/đóng mới đã hoàn thành, xử lý thu hồi dứt điểm công nợ còn tồn đọng.

-               Tiếp tục kiến nghị với Tập đoàn, các cơ quan quản lý nhà nước tháo gỡ, cho phép DQS được sử dụng nguồn tiền gửi đang bị đóng băng tại Ngân hàng đại dương để phục vụ SXKD.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

 

TT

Các chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch

1

Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu

 

 

 

Đóng mới 02 tàu dịch vụ cho Vietsovpetro

Tỷ đồng

467,11

 

Đóng mới 01 tàu hàng 10K của PVTrans

Tỷ đồng

60

 

Đóng mới 04 tàu dịch vụ cho PTSC

Tỷ đồng

90,91

 

Đóng mới 01 tàu gas

Tỷ đồng

57,6

 

Sửa chữa dock tàu Chí Linh

Tỷ đồng

283,1

 

Sửa chữa tàu Côn Sơn của VSP

Tỷ đồng

14,26

2

Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích

Tỷ đồng

0

3

Doanh thu

Tỷ đồng

982,83

4

Chi phí

Tỷ đồng

953,33

5

Lợi nhuận sau thuế:

Tỷ đồng

29,5

6

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

35,42

7

Kim ngạch xuất khẩu

Tỷ đồng

0

 

 

Tin mới nhất

Làm việc tại DQS, bạn sẽ có một môi trường chuyên nghiệp với mức thu nhập tương xứng, ổn định và cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

DQS luôn thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng bằng sản phẩm chất lượng, an toàn, thời gian giao hàng, giá cả cạnh tranh và các dịch vụ tốt nhất.

Quý khách hàng nên xem nội dung các câu hỏi mục tư vấn trước khi gởi câu hỏi. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi lại quý khách hàng sau khi nhận được yêu cầu.

Hình ảnh các sản phẩm, thiết bị và các hoạt động của DQS.